Stadgar

STADGAR ANTAGNA FÖRENINGSSTÄMMAN 2016

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE
MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT
INSATS OCH AVGIFTER M M
BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
STYRELSEN
RÄKENSKAPER OCH REVISION
FÖRENINGSSTÄMMAN
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
UNDERHÅLL
FONDER
UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M


FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

1 §
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Swedenborg.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare att i förekommande fall uthyra kommersiella lokaler. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan
upplåtelse kallas bostadsrätt.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

2 §
När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lä-gen¬heten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall an-söka om medlemskap i bostadsrättsföreningen på sätt styrelsen bestämmer.

3 §
Medlemskap i föreningen kan beviljas person som övertar bostadsrätt i föreningens hus eller som föreningen upplåter bostadsrätt till. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlem¬skap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har före¬ningen rätt att vägra medlemskap.
Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrät¬ten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas.
En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till med-lem i föreningen.

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som ej förvärvar bostadsrätt.

INSATS OCH AVGIFTER M M

4 §
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift samt avgift för andrahandsuthyrning fast-ställs av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen.
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen.

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5%, pantsättningsavgiften till högst 1% och avgiften för and¬rahandsuthyrning högst 10% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om med¬lemskap, tidpunkten för underrättelse om pantsättning respektive tidpunkten för ansökan om and¬rahandsuthyrning.
Överlåtelseavgiften betalas av förvärvarna, pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och avgiften för andrahandsuthyrning betalas av bostadsrättshavaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER


Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, el, vatten och ventilation som föreningen
försett lägenheten med och som betjänar fler än en lägenhet.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat
– egna installationer;
– rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt;
– inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten;
– ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el, vatten och ventilation – till de delar
dessa inte tjänar fler än en lägenhet och föreningen försett lägenheten med dem;
– golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och ledningar som
tjänar fler än en lägenhet och som föreningen försett lägenheten med; elledningar från
lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral;
ventilationsanordningar; eldstäder med tillhörande rökgångar; dörrar; glas och bågar i
golvbrunnar; fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster;
– till lägenheten hörande mark. 3

Bostadsrättshavaren har en vårdplikt för till lägenheten hörande balkong, terrass eller uteplats men svarar i övrigt endast för renhållning och snöskottning av balkong, terrass eller uteplats.

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för re-parationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

6 §
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

7 §
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Förändring som innefattar ingrepp i bä-rande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten får dock inte utföras utan styrelsens tillstånd. Som avsevärd för-ändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov. Det åligger bostadsrättshava¬ren att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan.

8 §
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin
användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överens¬stämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som hör till hushållet, besöker honom eller henne, som inrymts i lägenheten eller någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

9 §
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för till-syn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning eller när bostadsrättshavaren har avsagt sig lägenheten, är bos-tadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till
det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

10 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande en-dast om styrelsen ger sitt samtycke. I bostadsrättslagen anges vissa situationer där samtycke inte erfordras. Samtycke kan ges i form av innehåll i upplåtelseavtal eller annat avtal.

11 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

12 §
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens
bestämmelser förverkas bland annat om
1) bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift eller årsavgift,
2) lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand,
3) bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller medlem,
4) lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,
5) bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran
sprids i fastigheten,
6) om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 § vid användningen av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användningen av denna åsidosätter de skyldigheter som åligger en bostadsrättshavare,
7) bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta,
8) bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,
9) lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verk-samhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbin-delser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa bety-delse.

13 §
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.

14 §
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.

15 §
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

STYRELSEN

16 §
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen på det sätt styrelsen bestämmer.

17 §
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterli-gare ledamot som styrelsen utser.

18 §
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närva-rande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande erfordras enhällighet.

19 §
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentlig till- eller ombyggnadsåt-gärder av sådan egendom.

20 §
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteck¬ning.
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bo-stadsrättslägenhet.

RÄKENSKAPER OCH REVISION

21 §
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

22 §
Revisorerna skall vara minst en och högst två med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssup¬pleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna behöver inte vara medlemmar

23 §
Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman.

24 §
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstäm¬man.

FÖRENINGSSTÄMMA

25 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast i mars och senast före juni månads utgång.

26 §
Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta till styrelsen senast 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

27 §
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

28 §
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1) Öppnande
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisorns berättelse
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19) Avslutande 7

29 §
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stäm-man. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

30 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemen-samt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åta¬ganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 §
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Även annan än medlem får vara ombud. Ombud får företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Även annan än medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.
Medlem får företräda fler medlemmar i beslut som avser förvärv av fastighet eller bolag för ombild-ning till bostadsrätt.

32 §
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Vid beslut om ändring av stadgarna så gäller vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar.

33 §
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie förenings-stämma hållits.

34 §
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

35 §
Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

UNDERHÅLL

36 §
Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behöv-liga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens
egendom.

FONDER

37 §
Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 36. De överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas till dispositionsfonden.

UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M

38 §
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheter-nas insatser. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten förde-las mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.